Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres email

Adres miejsca awarii

Data faktury / Numer karty gwarancyjnej

Preferowana godzina przyjazdu

Opis uszkodzenia

Akceptacja warunków

   W przypadku zgłoszenia nie objętego gwarancją firma Galterm Sp. z o.o. obciąży zgłaszającego kwotą 150 PLN + VAT, za nieuzasadnione wezwanie, oraz kosztami dojazdu w wysokości 50 PLN + VAT na terenie Wrocławia, poza terenem Wrocławia 50 PLN + VAT oraz 1 PLN + VAT za każdy dodatkowy kilometr poza granicami miasta.

Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres email

Adres miejsca awarii

Data faktury / Numer karty gwarancyjnej

Preferowana godzina przyjazdu

Opis uszkodzenia